preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Davorin Trstenjak" Podgajci Posavski

 > Natječaji
Natječaj za učitelja Kemije i stručnog suradnika knjižničara od 05.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA „DAVORIN TRSTENJAK“

                PODGAJCI POSAVSKI

Matije Gupca 160, 32258 Posavski Podgajci

KLASA: 602-02/21-07/236

URBROJ: 2212-24-01-21-1

Posavski Podgajci, 05.11.2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski (KLASA: 602-02/19-05/67, URBROJ: 2212-24-01-19-1, 23.12.2019.) te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski (KLASA: 602-02/19-05/66, URBROJ: 2212-24-01-19-1, 23.12.2019.), ravnatelj/ica Osnovne škole „Davorin Trstenjak” Podgajci Posavski, Matije Gupca 160, Posavski Podgajci objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

  1. Učitelj Kemije

       1 izvršitelj/ica – na određeno, nepuno radno vrijeme 7 sati tjedno.

 

2. Stručni suradnik – knjižničar

- 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno.

 

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti:

Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) te vrsti obrazovanja sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19 i 75/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/96 i 80/99).

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. životopis
  2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. dokaz o državljanstvu
  4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93, 29/94., 162/98, 16/07, 75/09, 120/16).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza

%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljava

nju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%

20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zak

on%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski (KLASA: 602-02/19-05/66, URBROJ: 2212-24-01-19-1, 23.12.2019.), poveznica:

http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/upload/os-dtrstenjak-podgajci-posavski/images/static3/932/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljava

nja_te_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.pdf

Prethodna provjera znanja obuhvaća pismeno i/ili usmeno testiranje. Kandidati su obvezni  pristupiti prethodnoj provjeri znanja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Sadržaj i način testiranja, te pravne i duge izvore za pripremanje kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole, poveznica: http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/sadr_aj_i_na_in_testiranja_kandidata.

Poziv kandidatima na testiranje odnosno vrednovanje biti će objavljen najmanje tri (3) dana prije održavanja provjere znanja na mrežnoj stranici škole, poveznica: http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/poziv_kandidatima_na_testiranje.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 05.11. do 13.11.2021. godine.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti na adresu:

Osnovna škola „Davorin Trstenjak“

32258 Posavski Podgajci, M. Gupca 160, s naznakom „ZA NATJEČAJ“

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/rezultati_natje_aja

najkasnije u roku od osam (8) dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. Pravilnika.

 

 

Ravnateljica:

Mirna Slavković Misir, mag.prim.educ.

 


Natječaj za slobodna radna mjesta

NATJEČAJ ZA UČITELJA GEOGRAFIJE

Autor: Ratko Đurić, 19. 3. 2021. 11:55

Na temelju članka 107. stavka 1 i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 5. – 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, Osnovna škola „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski raspisuje:

NATJEČAJ
ZA SLOBODNO RADNO MJESTO

UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme,  nepuno radno vrijeme 15 sati tjedno.
Natječaj je otvoren od 19.03.2021. do 27.03.2021.

UVJETI: 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17. i 98/19) i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10. ispr., 90/11, 16/12,86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 21. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 6/19. i 75/20), kandidat za učitelja geografije mora imati sljedeću vrstu obrazovanja:

 [više]

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA ŠKOLE

Autor: Ratko Đurić, 5. 2. 2021. 13:53

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20) i članka 61. Statuta  Školski odbor Osnovne škole  „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski raspisuje:

                                                                       NATJEČAJ

         za imenovanje ravnatelja/ice

ROK ZA PRIJAVU: 05.02.2021. - 13.02.2021.

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.
2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1. )
Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1.  točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova. (st. 2.)
Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“, br. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05). (st. 3.)

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 e-Dnevnik

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Dokumenti
Anketa
Koliko sati dnevno učiš?
Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Dnevni tisak
Internet
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 4. 2016.

Ukupno: 40633
Danas: 2
Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
CMS za škole logo
Osnovna škola "Davorin Trstenjak" Podgajci Posavski / Matije Gupca 160, HR-32258 Podgajci Posavski / os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr / ured@os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr
preskoči na navigaciju