preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Davorin Trstenjak" Podgajci Posavski

Natječaj za učitelja kemije od 5.11.2021.

Na temelju članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (KLASA: 602-02/19-05/66, URBROJ: 2212-24-01-19-1, 23.12.2019.) u Osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a vezano uz raspisani natječaj za učitelja kemije (M/Ž), od dana 05.11.2021., Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje

SARŽAJ I NAČIN TESTIRANJA,  TE PRAVNE I DRUGE IZVORE ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

    I. Vrijeme i mjesto održavanja procjene odnosno vrednovanja (testiranja)

Usmena provjera znanja (testiranje) održati će se u ponedjeljak 6. prosinca 2021. godine s početkom u 11:00 sati na adresi OŠ „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, Matije Gupca 160, 32258 Posavski Podgajci u učionici škole.

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

VAŽNO !!

Slijedom Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20obvezno%20testiranje.pdf), a koja se odnosi i na odgojno-obrazovne ustanove za sve zaposlenike, roditelje i stranke, kandidati su dužni na ulazu u školu obavezno predočiti EU digitalnu COVID  potvrdu o cijepljenju ili predočiti drugi odgovarajući dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju na virus SARS – CoV-2 na uvid ravnateljici ili ovlaštenim osobama škole.

Usmeno testiranje će se održati uz pridržavanje epidemioloških mjera socijalne distance od  1,5m i obvezno nošenje zaštitne maske.

     II. Pravila i način procjene odnosno vrednovanja kandidata (testiranja)

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, obavit će se procjena odnosno vrednovanje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Svi kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima tj. ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) će pozvati na procjenu odnosno usmenu provjeru znanja putem web stranice škole http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji . Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) te će od njih biti zatraženo predočavanje iste radi utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

  Procjena odnosno vrednovanje (testiranje) sastoji se od usmene provjere znanja.

Usmena procjena odnosno vrednovanje kandidata

Svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

  III. Utvrđivanje rezultata i obavještavanje kandidata o rezultatima natječaja

Nakon utvrđivanja rezultata usmenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata koju isti dan dostavlja ravnatelju. Na temelju dostavljene rang liste kandidata ravnatelj odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata prema ukupnom broju bodova, odnosno svih kandidata koji imaju tri najbolje bodovana rezultata, a prije odluke poziva kandidata ili kandidate na razgovor.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu s čl. 21. Pravilnika.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za usmenu provjeru znanja su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17, 68/18. i 98/19.),
 2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 112/10. i 82/19.),
 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014 i 40/14)
 4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi NN (112/10, 82/19)
 5. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Kemije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj NN (10/2019) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_208.html
 6. Nastavni plan i program za osnovnu školu (mrežne stranice Ministarstva znanosti i obrazovanja) o https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_09_102_2319.html

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA


Natječaj za stručnog suradnika - knjižničar od 5.11.2021.

Na temelju članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (KLASA: 602-02/19-05/66, URBROJ: 2212-24-01-19-1, 23.12.2019.) u Osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a vezano uz raspisani natječaj za stručnog suradnika - knjižničar (M/Ž), od dana 05.11.2021., Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje

SARŽAJ I NAČIN TESTIRANJA,  TE PRAVNE I DRUGE IZVOREZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

       I. Vrijeme i mjesto održavanja procjene odnosno vrednovanja (testiranja)

Usmena provjera znanja (testiranje) održati će se u ponedjeljak 6. prosinca 2021. godine s početkom u 11:00 sati na adresi OŠ „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, Matije Gupca 160, 32258 Posavski Podgajci u učionici škole.

  Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

VAŽNO !!

Slijedom Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20obvezno%20testiranje.pdf), a koja se odnosi i na odgojno-obrazovne ustanove za sve zaposlenike, roditelje i stranke, kandidati su dužni na ulazu u školu obavezno predočiti EU digitalnu COVID  potvrdu o cijepljenju ili predočiti drugi odgovarajući dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju na virus SARS – CoV-2 na uvid ravnateljici ili ovlaštenim osobama škole.

Usmeno testiranje će se održati uz pridržavanje epidemioloških mjera socijalne distance od  1,5m i obvezno nošenje zaštitne maske.

       II. Pravila i način procjene odnosno vrednovanja kandidata (testiranja)

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, obavit će se procjena odnosno vrednovanje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Svi kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima tj. ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) će pozvati na procjenu odnosno usmenu provjeru znanja putem web stranice škole http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji . Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) te će od njih biti zatraženo predočavanje iste radi utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

  Procjena odnosno vrednovanje (testiranje) sastoji se od usmene provjere znanja.

Usmena procjena odnosno vrednovanje kandidata

Svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

    III.Utvrđivanje rezultata i obavještavanje kandidata o rezultatima natječaja

Nakon utvrđivanja rezultata usmenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata koju isti dan dostavlja ravnatelju. Na temelju dostavljene rang liste kandidata ravnatelj odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata prema ukupnom broju bodova, odnosno svih kandidata koji imaju tri najbolje bodovana rezultata, a prije odluke poziva kandidata ili kandidate na razgovor.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu s čl. 21. Pravilnika.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za usmenu provjeru znanja su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17, 68/18, 98/19, 64/20),
 2. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)
 3. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19)
 4. Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
 5. Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA


Sadržaj i način testiranja natječaj 17.09.2021.učitelj Razredne nastav, učitelj Matematike, učitelj Informatike, učitelj Geografije

Natječaj za učitelja geografije od 19.03.2021
Na temelju članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a vezano uz raspisani natječaj za učitelja geografije (M/Ž), od dana 19.03.2021., Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje
 
SARŽAJ I NAČIN TESTIRANJA,  TE PRAVNE I DRUGE IZVORE
ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
 
 
I. Vrijeme i mjesto održavanja procjene odnosno vrednovanja (testiranja)
 
Usmena procjena odnosno testiranje kandidata održati će se u utorak 13. travnja  2021. godine s početkom u 11:30 sati na adresi OŠ „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, Matije Gupca 160, 32258 Posavski Podgajci u učionici škole.
  
  Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.
  Usmeno testiranje će se održati uz pridržavanje epidemioloških mjera socijalne distance od 1,5m i  
  obvezno nošenje zaštitne maske.
 
II. Pravila i način procjene odnosno vrednovanja kandidata (testiranja)
 
Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, obavit će se procjena odnosno vrednovanje kandidata za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Svi kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima tj. ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) će pozvati na procjenu odnosno usmeno testiranje putem web stranice škole http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/poziv_kandidatima_na_testiranje. Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) te će od njih biti zatraženo predočavanje iste radi utvrđivanja identiteta. Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.
  Procjena odnosno vrednovanje (testiranje) sastoji se od usmene provjere znanja.
 
Usmena procjena odnosno vrednovanje kandidata
Usmena  procjena odnosno vrednovanje kandidata obavit će se putem usmenog ispitivanja znanja.
Usmenoj procjeni (testiranju) ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidati će biti prozivani prema abecednom redu.
Svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja propisanih člankom 13.    
Pravilnika koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na  kraju zbrajaju.
 
  Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija.
Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.
Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. 
 
III. Utvrđivanje rezultata i obavještavanje kandidata o rezultatima natječaja
 
Nakon utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata koju isti dan dostavlja ravnateljici. Na temelju dostavljene rang liste kandidata  ravnateljica odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata prema ukupnom broju bodova, odnosno svih kandidata koji imaju tri najbolje bodovana rezultata, a prije odluke poziva kandidata ili kandidate na razgovor.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu s čl. 21. Pravilnika.
 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za usmenu procjenu odnosno testiranje su:
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 ,7/17, 68/18, 98/19, 64/20),
2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 112/10. i 82/19.),
3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN broj 34/14, 40/14, 103/14, 40/14, 102/19)
4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN broj 94/15, 3/17)
5. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geografija za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN broj 7/19). 
6. Nastavni plan i program za osnovnu školu (NN broj 102/06), nastavni predmet – Geografija za 5, 6, 7, 8.r.
 
 
POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

Natječaj od 13.11.2020. za učitelja povijesti

Natječaj od 13.11.2020. za odgojitelja

Natječaj od 28.09.2020.

e-Dnevnik

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Dokumenti
Anketa
Koliko sati dnevno učiš?
Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Dnevni tisak
Internet
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 4. 2016.

Ukupno: 40633
Danas: 2
Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
CMS za škole logo
Osnovna škola "Davorin Trstenjak" Podgajci Posavski / Matije Gupca 160, HR-32258 Podgajci Posavski / os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr / ured@os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr
preskoči na navigaciju