preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Davorin Trstenjak" Podgajci Posavski

Natječaj za učitelja Kemije i Stručnog suradnika knjižničara

OSNOVNA ŠKOLA „DAVORIN TRSTENJAK“

                PODGAJCI POSAVSKI

Matije Gupca 160, 32258 Posavski Podgajci

KLASA: 602-02/21-07/236

URBROJ: 2212-24-01-21-1

Posavski Podgajci, 05.11.2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski (KLASA: 602-02/19-05/67, URBROJ: 2212-24-01-19-1, 23.12.2019.) te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski (KLASA: 602-02/19-05/66, URBROJ: 2212-24-01-19-1, 23.12.2019.), ravnatelj/ica Osnovne škole „Davorin Trstenjak” Podgajci Posavski, Matije Gupca 160, Posavski Podgajci objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Učitelj Kemije

       1 izvršitelj/ica – na određeno, nepuno radno vrijeme 7 sati tjedno.

 

2. Stručni suradnik – knjižničar

- 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno.

 

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti:

Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) te vrsti obrazovanja sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19 i 75/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/96 i 80/99).

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93, 29/94., 162/98, 16/07, 75/09, 120/16).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za

%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Z

OHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaz

a%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljav

anju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski (KLASA: 602-02/19-05/66, URBROJ: 2212-24-01-19-1, 23.12.2019.), poveznica:

http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/upload/os-dtrstenjak-podgajci-posavski/images/static3/932/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposlja

vanja_te_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.pdf

Prethodna provjera znanja obuhvaća pismeno i/ili usmeno testiranje. Kandidati su obvezni  pristupiti prethodnoj provjeri znanja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Sadržaj i način testiranja, te pravne i duge izvore za pripremanje kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole, poveznica: http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/sadr_aj_i_na_in_testiranja_kandidata.

Poziv kandidatima na testiranje odnosno vrednovanje biti će objavljen najmanje tri (3) dana prije održavanja provjere znanja na mrežnoj stranici škole, poveznica: http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/poziv_kandidatima_na_testiranje.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 05.11. do 13.11.2021. godine.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti na adresu:

Osnovna škola „Davorin Trstenjak“

32258 Posavski Podgajci, M. Gupca 160, s naznakom „ZA NATJEČAJ“

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/rezultati_natje_aja

najkasnije u roku od osam (8) dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. Pravilnika.

 

 

Ravnateljica:

Mirna Slavković Misir, mag.prim.educ.

 


Natječaj za zasnivanje radnog odnosa od 17.9.2021.

OSNOVNA ŠKOLA „DAVORIN TRSTENJAK“

                PODGAJCI POSAVSKI

Matije Gupca 160, 32258 Posavski Podgajci

KLASA: 602-02/21-07/159

URBROJ: 2212-24-01-21-1

Posavski Podgajci, 17.9.2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski (KLASA: 602-02/19-05/67, URBROJ: 2212-24-01-19-1, 23.12.2019.) te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski (KLASA: 602-02/19-05/66, URBROJ: 2212-24-01-19-1, 23.12.2019.), ravnatelj/ica Osnovne škole „Davorin Trstenjak” Podgajci Posavski, Matije Gupca 160, Posavski Podgajci objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

           1. Učitelj razredne nastave

       1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

           2.  Učitelj matematike

     1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 32 sata  ukupnog tjednog radnog vremena

3.  Učitelj informatike

        1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena

4.  Učitelj geografije

        1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 15 sati ukupnog tjednog radnog  vremena uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci u skladu s člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (osim za kandidate s kojima se ne može ugovoriti probni rad - pripravnici).

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) te vrsti obrazovanja sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19 i 75/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/96 i 80/99).

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93, 29/94., 162/98, 16/07, 75/09, 120/16).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za

%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20

ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20

stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski (KLASA: 602-02/19-05/66, URBROJ: 2212-24-01-19-1, 23.12.2019.), poveznica:

http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/upload/os-dtrstenjak-podgajci-posavski/images/static3/932/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja_te_

procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.pdf

Prethodna provjera znanja obuhvaća pismeno i/ili usmeno testiranje. Kandidati su obvezni  pristupiti prethodnoj provjeri znanja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Sadržaj i način testiranja, te pravne i duge izvore za pripremanje kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole, poveznica: http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/sadr_aj_i_na_in_testiranja_kandidata.

Poziv kandidatima na testiranje odnosno vrednovanje biti će objavljen najmanje tri (3) dana prije održavanja provjere znanja na mrežnoj stranici škole, poveznica: http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/poziv_kandidatima_na_testiranje.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 17.9. do 25.9.2021. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti na adresu:

Osnovna škola „Davorin Trstenjak“

32258 Posavski Podgajci, M. Gupca 160, s naznakom „ZA NATJEČAJ“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/rezultati_natje_aja

najkasnije u roku od osam (8) dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. Pravilnika.

 

Ravnateljica:

Mirna Slavković Misir, mag.prim.educ.

 


e-Dnevnik

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Dokumenti
Anketa
Koliko sati dnevno učiš?
Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Dnevni tisak
Internet
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 4. 2016.

Ukupno: 40633
Danas: 2
Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
CMS za škole logo
Osnovna škola "Davorin Trstenjak" Podgajci Posavski / Matije Gupca 160, HR-32258 Podgajci Posavski / os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr / ured@os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr
preskoči na navigaciju