preskoči na sadržaj
Natječaj od 13.11.2020. za ravnatelja škole

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20) i članka 61. Statuta  Školski odbor Osnovne škole  „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski raspisuje:

                                                                       NATJEČAJ

         za imenovanje ravnatelja/ice

Natječaj otvoren od 13.11.2020. do 28.11.2020.

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.
2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1. )
Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1.  točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova. (st. 2.)
Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“, br. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05). (st. 3.)

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 • program rada za mandatno razdoblje
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja)
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ ( odluke o imenovanju )

Kandidati  mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama: poznavanju stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu rada na projektima.

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj preslici:

 • Poznavanje stranog jezika dokazuje se javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove, potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika, potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika i drugom ispravom,
 • Osnovne digitalne vještine dokazuju se javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove, potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti, potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina i drugom ispravom,  
 • Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata, osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednost

i%20pri%20zapošljavanju.pdf

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Osnovna škola „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski,

Matije Gupca 160, 32258 Posavski Podgajci

u zatvorenoj omotnici s naznakom

„natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“.

 

Predsjednica Školskog odbora

Vlatka Zuko, prof.

Natječaj od 13.11.2020. za odgojitelja predškolske djece

Na temelju članka 107. stavka 1 i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 5. – 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, Osnovna škola „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski raspisuje:

NATJEČAJ

ZA SLOBODNO RADNO MJESTO

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme do 31.8.2021. i puno radno vrijeme 40 sati tjedno.

 

      UVJETI:

       1. Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebni

      uvjeti prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

      (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ,

       2. Dodatni posebni uvjeti Prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

U PRIJAVI ZA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI:

1. Zamolbu za natječaj,

2. Životopis,

3. Presliku diplome/svjedodžbe o potrebnoj stručnoj spremi,

4. Uvjerenje da nisu kažnjavani i da se ne vodi postupak u smislu čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanjanatječaja),

5. Presliku domovnice,

6. Potvrdu o radnom stažu – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- Dokumentacija za prijavu se prilaže u neovjerenoj preslici koja se ne vrača kandidatima.

ROK za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i web stranici škole.

Natječaj je otvoren od 13.11.2020. do 21.11.2020.

OSTALE INFORMACIJE:

Rezultati natječaja biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/rezultati_natje_aja.

     Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03, 198/03, 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15, 70/19, 47/20) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza

%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13, 152/14, 93/18, 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rada (NN, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan je uz prijavi na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavaju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provesti će se vrednovanje odnosno procjena znanja i sposobnosti kandidata u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski.

Prethodna provjera znanja obuhvaća pismeno i/ili usmeno testiranje. Kandidati su obvezni  pristupiti prethodnoj provjeri znanja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Sadržaj i način testiranja, te pravne i duge izvore za pripremanje kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/sadr_aj_i_na_in_testiranja_kandidata.

Poziv kandidatima na testiranje odnosno vrednovanje biti će objavljen najmanje tri (3) dana prije održavanja provjere znanja na mrežnoj stranici škole http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/poziv_kandidatima_na_testiranje.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.                      

Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti na adresu:

Osnovna škola „Davorin Trstenjak“

32258 Posavski Podgajci, M. Gupca 160, s naznakom „ZA NATJEČAJ“

V.d. ravnateljica:

Mirna Slavković Misir, mag.prim.educ.

Natječaj od 13.11.2020. za učitelja povijesti

Na temelju članka 107. stavka 1 i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 5. – 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski, Osnovna škola „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski raspisuje:

NATJEČAJ

ZA SLOBODNO RADNO MJESTO

UČITELJ/ICA POVIJESTI – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme (zamjena) i nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno.

      UVJETI:

      Opći i posebni uvjeti prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

      školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,

      152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 29. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti

      obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/19).

    

U PRIJAVI ZA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI:

1. Zamolbu za natječaj,

2. Životopis,

3. Presliku diplome/svjedodžbe o potrebnoj stručnoj spremi,

4. Uvjerenje da nisu kažnjavani i da se ne vodi postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja),

5. Presliku domovnice,

6. Potvrdu o radnom stažu – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- Dokumentacija za prijavu se prilaže u neovjerenoj preslici koja se ne vraća kandidatima.

ROK za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i web stranici škole.

Natječaj je otvoren od 13.11.2020. do 21.11.2020.

OSTALE INFORMACIJE:

Rezultati natječaja biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/rezultati_natje_aja.

     Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03, 198/03, 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15, 70/19, 47/20) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza

%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13, 152/14, 93/18, 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rada (NN, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan je uz prijavi na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavaju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provesti će se vrednovanje odnosno procjena znanja i sposobnosti kandidata u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski.

Prethodna provjera znanja obuhvaća pismeno i/ili usmeno testiranje. Kandidati su obvezni  pristupiti prethodnoj provjeri znanja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Sadržaj i način testiranja, te pravne i duge izvore za pripremanje kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/sadr_aj_i_na_in_testiranja_kandidata.

Poziv kandidatima na testiranje odnosno vrednovanje biti će objavljen najmanje tri (3) dana prije održavanja provjere znanja na na mrežnoj stranici škole http://os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr/natjecaji/poziv_kandidatima_na_testiranje.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.                   

Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

   O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti na adresu:

Osnovna škola „Davorin Trstenjak“

32258 Posavski Podgajci, M. Gupca 160, s naznakom „ZA NATJEČAJ“

 

V.d. ravnateljica:

Mirna Slavković Misir, mag.prim.educ.

Natječaj od 28.09.2020.
Priloženi dokumenti:
Natjecaj 28.09.2020..pdf

e-Dnevnik


Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Dokumenti

Anketa
Koliko sati dnevno učiš?

Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Dnevni tisak

Internet

TražilicaBrojač posjeta
Ispis statistike od 15. 4. 2016.

Ukupno: 30189
Danas: 21

Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
preskoči na navigaciju